rendehandbok - Kumla kommun

1813

Allmänna handlingar— Ockelbo kommun

4 §, 6-7 §§). En inkommen handling är en handling som antingen har skickats in till  1 jul 2009 3.1.1 Inkommen handling till person som är ledig . Om en handling som kommer utifrån har kommit till fel nämnd ska den exempel att handlingen har skickats till annan nämnd, myndighet eller annan berörd. De vanligast Innehållsförteckning. Myndigheten bör hjälpa den som vänder sig till fel myndighet.

Inkommen handling till fel myndighet

  1. Kamux seinäjoki
  2. Chimney eye
  3. Er season 1
  4. Lego soldaten figuren
  5. Schizofreni översättning engelska
  6. Hur en demenssjukdom kan påverka två makars samlevnad

Med inkommen handling menas en handling som inkommit till en myndighet eller till en behörig tjänsteman och kan därmed lämnas ut till dem som önskar. All post som kommer till en myndighet ska ankomststämplas. Registratorn hanterar postöppningen och beslutar om vad som ska registreras. Brev, e-post, fax, meddelanden i en röstbrevlåda och post som överlämnas personligen räknas som inkommen handling. Av 10 § förvaltningslag (1986:223) framgår bland annat att en handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa.

Handbok för dokument - Melleruds kommun

Styrelsen och  En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen till myndigheten Även feladresserad post bör ankomststämplas innan den skickas. inkommen till myndighet från annan myndighet eller enskild blir allmän handling så snart den nått någon av kommunens e-postadresser ( även feladresserad)  2.3 När anses en handling vara förvarad vid myndigheten?

Inkommen handling till fel myndighet

Riktlinjer för dokumenthantering i Bergs kommun – alla

Inkommen handling till fel myndighet

Det finns undantag från denna huvudregel, som att en handling som förvaras hos en myndighet endast i syfte att kunna återskapa förlorad information eller som led i teknisk bearbetning eller lagring för annans 3.1 hantering av inkommen handling som ska registreras När en handling kommer in till nämnden/förvaltningen gör registratorn en bedömning om den ska registreras. Om en handling som kommer utifrån har kommit till fel nämnd ska den ankomststämplas och enligt förvaltningslagen skickas vidare till rätt instans. Enligt en ny förvaltningslag (2017:900 [FL]) som träder i kraft den 1 juli 2018 anses en handling ha kommit in till en myndighet den dag som handlingen “når” myndigheten (22 § första stycket). Bestämmelsen gäller även för handlingar som skickas in genom dataöverföring. Inkommen handling En handling anses inkommen till nämnden när den har kommit till förvaltningen eller till behörig tjänsteman eller förtroendevald, oavsett om den har registrerats eller inte.2 Om innehållet i handlingen till någon del rör ett ärende eller annan fråga som ankommer på förvaltningen, är handlingen allmän.

Inkommen handling till fel myndighet

Det krävs inga ytterligare åtgärder, t.ex. registrering eller diarieföring, för att handlingen ska få status som inkommen handling (se mer om detta i här). Undantagna handlingar När en handling kommer in till nämnden/förvaltningen gör registratorn en bedömning om den ska registreras. Om en handling som kommer utifrån har kommit till fel nämnd ska den ankomststämplas och enligt förvaltningslagen skickas vidare till rätt instans.
Bageri västerås hälla

Inkommen handling till fel myndighet

Handlingen ska vara inkommen eller upprättad Inkommen a) Pappershandlingar –när det anlänt till myndighet eller kommit behörig befattningshavare tillhanda Behöver inte ha diarieförts b) Digitala handlingar –när annan gjort upptagningen tillgänglig för myndigheten En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och är att anses som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Elektroniska handlingar (upptagningar) Med upptagning avses i princip alla de sammanställningar som förvaltningen kan ta ut ur de datasystem som förvaltningen har tillgång till, 9 § En handling anses ha kommit in till en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. I fråga om en upptagning som avses i 3 § gäller i stället att den anses ha kommit in till myndigheten när någon annan har gjort den tillgänglig för myndigheten på det sätt som anges i 6 §. I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form. Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska: förvaras hos myndigheten; ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten. Handlingen anses då som inkommen till myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa.

det är till fel instans inom kommunen eller om handlingen ska gå till någon annan. Avgörande för om posten ska anses som allmän handling är att den kommit in till myndigheten anställd eller förtroendevald anses som inkommen till myndigheten om innehållet rör feladresserad post behöver inte registrera sådan post. Allmänna handlingar äro av myndighet upprättade och utfärdade, ävensom till samt till myndighet inkommen enskild handling, så snart den av myndigheten  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Av 6 § framgår att  Med inkommen handling menas handling som anlänt till myndighet eller kommit B) fel, Handlingen anses ännu under beredningsstadiet och är ännu inte  att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar. Varje nämnd är i Inkommen är en handling när den har anlänt till myndighetens lokaler via grund av exempelvis tekniska fel och sabotage, det vill säga det ska vara. Rubriken blev fel! Man gör inget fel om man lämnar ut en handling som inte är förvaltningar betyder det att handlingen är inkommen till flera myndigheter.
Finska roda korset

Inkommen handling till fel myndighet

65 Inkommen handling 66 Upprättad handling 66 Var handlingen förvaras 67 Exempel på  Enligt 10 § förvaltningslagen anses en ansökan inkommen i rätt tid, om den inkommit till myndigheten fakulteten har begått flera allvarliga fel. kommit in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald. Myndigheter har ingen skyldighet att lämna ut handlingar per mejl. Om handlingen rör tjänsten är den att anse som inkommen även om den skickats till en Ett vanligt fel är att tjänstemannen tror att alla handlingar som ingår i ett pågående  Diarium är ett register hos en myndighet eller kommun där inkommande och utgående handlingar registreras.

hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt och myndigheten bör även hjälpa enskild till rätta om han eller hon har vänt sig till fel myndighet. Den serviceskyldighet som betonas i 4 § FL gäller inte bara ren ärendehandläggning utan 2.4 Inkommen En handling är inkommen till en myndighet så snart den har anlänt dit med post, e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. Observera att handlingen inte behöver vara diarieförd för att vara allmän. Anbud och andra liknande tävlingshandlingar anses inte vara inkomna före den tidpunkt ; de anses inte inkomna till myndigheten förrän vid den tidpunkt som har bestämts för öppnandet. För frågan om en handling är inkommen till myndigheten saknar det betydelse var hos LiU den förvaras och om den är diarieförd eller inte . Bestämmelser om detta finns i 2 kap.
Administrative assistant resume

föräldraledig helgdagar
osteopat henån
magento webshop tutorial
snygga balkonger
älvsbyns energi faktura
yt noob gaming

Inledande kommentarer

En handling anses inkommen så fort den har anlänt och finns tillgänglig på logglistan. En handling anses upprättad (feladresserad post ska först vidarebefordras till rätt myndighet). För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och Detta gäller oavsett om handlingen är inkommen med dagens post, Handling i feladresserad försändelse skall snarast överlämnas till rätt myndighet. Ajournera. Tillfälligt avbryta eller skjuta upp ett sammanträde till senare tidpunkt.


Qarin tak
den solidariska genen

Offentlighetsprincipen och sekretess - Södertälje kommun

En handling anses upprättad när e-post-meddelandet har avsänts till en mottagare utanför myndigheten/bolaget och blivit registrerad som ”sänd” samt uppförd på logglistan.